Podstawy prawne

Wytyczne UE dla Kwalifikacji i Kompetencji

Wytyczne EFS

Wytyczne dotyczace monitorowania postepu rzeczowego

Zalacznik 2 Podstawowe informacje dotyczace uzyskiwania kwalifikacji

Lista sprawdzająca do weryfikacji EFS+

Lista sprawdzająca do weryfikacji EFS

UZNAWALNOŚCI KWALIFIKACJI (EFS+)

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (zwaną dalej ustawą o ZSK), Kwalifikacja – jest to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Poprzez instytucje certyfikujące rozumie się podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów które mają znaczenie w określonych  środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania.

Zgodnie z Podstawową informacją dotyczącą uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+, która stanowi Załącznik 2 do Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-20273Kwalifikacja jest kluczowym wskaźnikiem rezultatu w ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+). W projektach realizowanych ze środków EFS+ należy wykazywać takie kwalifikacje, których jakość jest zapewniona poprzez odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot. Aby zapewnić jakość walidacji i certyfikowania ICVC Certyfikacja zapewnia rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Wprowadzony ustawą1 Zintegrowany System Kwalifikacji ma na celu uporządkowanie procesu nadawania kwalifikacji. Ustawa zawiera fundamentalne pojęcie Kwalifikacji, które kładzie nacisk na efekty uczenia się, a także zbadanie ich przez uprawniony podmiot. Jednakże z uwagi na proces wdrażania i ewaluacji ZSK, na szczeblu rządowym przyjęto przejściowe rozwiązanie tego zjawiska, które opisano w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027.

Dokument2 wskazuje podział Kwalifikacji m. in. na:

  1. Kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK, które reguluje jedynie Ustawa o ZSK1, a ich nadawanie funkcjonuje na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Co ważne – każda kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ma przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, który ma za zadanie umożliwić porównywanie Kwalifikacji w różnych krajach dzięki odniesieniu do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. ICVC Certyfikacja Sp. Z o. o. aktywnie działa w ZSK. Posiada nadane uprawnienia Jednostki Certyfikującej (IC) dla czterech kwalifikacji oraz oczekuje na rozpatrzenie kandydatury IC dla następnej Kwalifikacji.
  2. Kwalifikacje niewłączone do ZSK, odgrywają istotną rolę w poszczególnych środowiskach działalności społecznej bądź zawodowej. Wymagane jest aby posiadały stworzony własny system walidacji i certyfikowania, ze względu na brak regulacji ze strony państwa polskiego. ICVC Certyfikacja posiada w swojej ofercie ponad 200 takich Kwalifikacji, dla których opracowany został system walidacji oraz certyfikowania wcześniej określonych efektów uczenia się.

W sytuacji, gdzie sprawdzenie efektów uczenia się nie uwzględnia procesu certyfikacji, taka osoba nabywa Kompetencje. Zgodnie z Podstawową informacją dotyczącą uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+2, Kompetencja – jest to zestaw efektów uczenia się/kształcenia, sprawdzony poprzez walidację, zgodnie z ustalonymi dla poszczególnej Kompetencji wymaganiami. Na potwierdzenie nabycia danych Kompetencji wydawane jest zaświadczenie. Zgodnie z obowiązującymi dokumentami (tj. odwołania nr 1, 2 i 3) zaświadczenie uzyskania Kompetencji potwierdza spełnienie składających się na nią efektów uczenia się/kształcenia oraz przeprowadzenie walidacji w oparciu o ówcześnie zdefiniowane kryteria ich weryfikacji. 

W załączniku poniżej dodana została Lista sprawdzająca do weryfikacji, czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację/kompetencję na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS+ dot. uzyskiwania kwalifikacji.

Należy zauważyć, że w zakresie kwalifikacji/kompetencji ważnych dla rynku pracy, każda instytucja (IZ, IP), która jest stroną umowy o dofinansowanie decyduje o uznaniu danego dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na podstawie powyższych przesłanek (walidacji, certyfikowania, rozpoznawalności i uznawalności w danej branży). Metody i etap w kontekście uznania kwalifikacji powinien być określony przez właściwą instytucję w regulaminie konkursu lub w umowie o dofinansowanie. Bywa, że wniosek o dofinansowanie nie uściśla tematyki szkoleń, bowiem jest to ustalane na etapie realizacji projektu np. podczas tworzenia IPD dla Uczestnika Projektu. ICVC Certyfikacja dostarcza informacji dot. przeprowadzenia procedury certyfikowania oraz uzasadnienie dla potwierdzenia rozpoznawalności certyfikatu w danym sektorze lub branży, w zakresie której wydane zostaną certyfikaty. Ponadto w zakładce pt.: Procedura Walidacji ICVC wskazano wewnętrzny system zapewniania jakości obejmujący zasady postępowania, metody i rozwiązania organizacyjne służące zapewnieniu poprawności walidacji. Dodatkowo raz na trzy lata przeprowadzane są ewaluacje wewnętrzne w odniesieniu do każdej certyfikowanej kwalifikacji. Instytucje zarządzające projektami współfinansowanymi ze środków unijnych tj. Wojewódzki Urząd Pracy czy Urząd Marszałkowski, uznały jak dotąd ponad 100 projektów, w których system certyfikacji szkoleń przeprowadziła firma ICVC Certyfikacja sp. z o.o.  

Każdy certyfikat czy zaświadczenie wydane przez ICVC Certyfikacja zawiera opis efektów uczenia się, a systemy uczenia się/kształcenia się oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji. Co istotne, certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny (o czym świadczą rekomendacje firm działających w danej branży/sektorze), a zatem spełnia kryteria wymagane do uznania dokumentu potwierdzającego nabycia kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS+.


Rozporządzenie dotyczące normy ICVC-SURE

Aktualna lista certyfikatów akredytacji PARP

Dziennik ustaw rzeczypospolitej polskiej

Ustawa o ZSK

Uprawnienia ICVC w zakresie ZSK

Wspomaganie procesów obsługi księgowych uprawnienia

Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy uprawnienia

Zarządzanie obsługą spraw kadrowych uprawnienia

Prowadzenie obsługi biura – uprawnienia

Rama kwalifikacji językowych

Rama kwalifikacji językowych

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy egzaminatorów do współpracy.

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do przesłania swojego CV.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny znajdują się w zakładce „O ICVC” w sekcji „Współpraca z egzaminatorem”.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!