O ICVC

Podstawowe informacje

O firmie ICVC – tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR)

ICVC to firma potwierdzająca umiejętności i przeprowadzająca egzaminy. 

Edukujemy młodzież i osoby dorosłe. 

Pomagamy zdobywać nowe umiejętności.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz:

 • zadzwonić pod numer telefonu: 661393499
 • wysłać e-mail na adres:office@icvc.eu
 • przyjść do naszego biura: Dźwigowa 3, lokal 3, 01-376 Warszawa
 

Wejście do budynku naszej firmy znajduje się od ulicy Globusowej.

Nasza firma jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16.

Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Biuro naszej firmy jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

W biurze naszej firmy jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.

Autor piktogramów: Sergio Palao, źródło: www.arasaac.org

Opis zakresu działalności firmy ICVC Certyfikacja

Firma ICVC Certyfikacja działa na rynku od 2019 roku. Świadczymy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Zajmujemy się edukacją osób dorosłych i młodzieży. Naszemu zespołowi zależy na wsparciu osób w trudnej sytuacji. Chcemy, aby każdy miał takie same możliwości i szanse. W ICVC Certyfikacja skupiamy się na edukacji i doskonaleniu umiejętności.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w szkoleniach, które pozwalają:

 • zdobywać lub rozwijać umiejętności zawodowe
 • zwiększać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości
 • podnosić umiejętności społeczne
 • rozwijać zainteresowania, talenty i pasje
 • doskonalić umiejętności związane z technologiami

 

Nasz zespół zawsze bierze pod uwagę potrzeby, możliwości i zainteresowania swoich klientów. Przeprowadzamy ocenę nabytych przez Ciebie umiejętności. Jeśli uzyskasz pozytywny wynik z przygotowanego przez nas testu, otrzymasz od nas dokument potwierdzający ukończenie szkolenia. Prowadzimy szkolenia stacjonarne oraz szkolenia zdalne. Godziny szkoleń również są dostosowane do potrzeb i możliwości grupy.

Projekty UE

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie gozdlabiznesu.pl

Firma ICVC Certyfikacja w partnerstwie z firmą QS Zurich oraz firmą QS Zurich Karolina Turkiewicz uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt “GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA BIZNESU” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizujemy, aby wspierać polskich pracowników, przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w przystosowaniu się do zachodzących zmian.

Projekt realizujemy na terenie całej Polski w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2027 roku.

Projekt kierujemy do:

 • przedsiębiorców i ich pracowników z mikro, małych, średnich oraz dużych firm
 • pracowników, którzy w ramach swojego stanowiska, będą mogli zaplanować lub wprowadzić rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego w firmie
 

Projekt kierujemy do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą:

 • dostosować się do zachodzących zmian 
 • podnieść kompetencje z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego
 • zwiększyć konkurencyjność swoich firm
 • rozwijać swoją firmę
 • zrealizować cele biznesowe
 • przyczynić się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez wprowadzenie założeń gospodarki cyrkularnej w firmie
 

W projekcie weźmie udział 240 przedsiębiorców, a w tym mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, i ich 960 pracowników.

Naszym celem jest podniesienie kompetencji polskich przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie wprowadzania zmian opartych o założenia gospodarki obiegu zamkniętego lub założenia niskoemisyjności w ich firmach. Chcemy również, aby polskie przedsiębiorstwa dostosowały się do zachodzących zmian, a dzięki temu miały możliwość dalszego rozwoju.

Zapewnione przez nas wsparcie uwzględni potrzeby oraz możliwości uczestników oraz uczestniczek projektu.

Przeprowadzimy:

 • aktywną rekrutację uczestników i uczestniczek projektu
 • działania mające na celu uświadomić potencjalnym uczestnikom i uczestniczkom projektu korzyści, które płyną z wprowadzenia założeń gospodarki cyrkularnej w firmie
 • ankietę sprawdzającą wiedzę z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego
 • szkolenia oraz doradztwo z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego
 

Zadbamy o:

 • wsparcie przedsiębiorców w wyborze pracowników, którzy będą uczestniczyć w projekcie
 • wsparcie przedsiębiorców w wyborze ścieżki szkoleń
 • zapewnienie dostępności szkoleń oraz doradztwa dla osób z niepełnosprawnościami
 • zapewnienie równego traktowania w projekcie dla wszystkich jego uczestników i uczestniczek
 

Efektem projektu będzie nabycie oraz rozwinięcie umiejętności z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego przez przedsiębiorców oraz pracowników firm, a tym samym rozwój i dostosowanie się przedsiębiorstw do zmian.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Wartość projektu: 9 568 526,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 9 568 526,00 zł

Biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek biura jest pozbawiony przeszkód architektonicznych. Biuro projektu znajduje się w miejscu łatwo dostępnym komunikacyjnie.

Adres biura projektu: ul. Dźwigowa 3, lokal nr. 3, 01-376 Warszawa

Jeśli uważasz, że projekt lub nasze działania są niezgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością (KPON) sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), możesz to zgłosić za pomocą:

 • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP).
 

Zgłoszenie niezgodności dot. Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością

Informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą:

 • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)”.

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w tworzenie i realizację projektów finansowanych z Krajowego Programu Odbudowy (KPO). Jednym z naszych priorytetowych przedsięwzięć jest własny projekt zatytułowany „Poznaj zielone technologie!” który został utworzony i będzie realizowany w ramach KPO, konkretnie w programie
„Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022–2025.

Główne aspekty projektu:
– Obszar Priorytetowy: Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów
ekonomii społecznej.
– Okres Realizacji: styczeń 2024 – grudzień 2024

Cel nadrzędny:
Nasz projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie zielonej transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania systemów zarządzania energią i odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach wielorodzinnych.
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla naszej grupy docelowej poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych oraz
szkoleń.

Grupa docelowa:
Projekt jest dedykowany wybranej grupie odbiorców, którą stanowią byli mundurowi po opuszczeniu służby cywilnej oraz osoby bezrobotne. Naszym celem jest dostarczenie im niezbędnej wiedzy i narzędzi do skutecznej realizacji zielonych inicjatyw w praktyce.

Główne produkty projektu:
– Innowacyjna Platforma E-learningowa: Zapewni dostęp do wysokiej jakości szkoleń online, umożliwiając
zdobywanie wiedzy w dowolnym miejscu i czasie.
– zróżnicowanych szkoleń e-learningowych przygotowanych z zamiarem przekazania informacji dotyczących
systemów zarządzania budynkami wielorodzinnymi. Szkolenia skierowane do zarządców budynków wielomieszkalnych, architektów oraz instalatorów.
– Narzędzia Szkoleniowe z Wykorzystaniem Modeli 3D: Przedstawimy realne możliwości zastosowania
systemów zarządzania energią w budynkach wielorodzinnych, wykorzystując interaktywne modele 3D.

Szkolenia opracowane i gotowe do wykorzystania dla każdej ze wskazanych grup:

 •  Inteligentny Budynek z systemem zarządzania energią dla zarządców.
 •  Inteligentny Budynek z systemem zarządzania energią dla architektów.
 •  Inteligentny Budynek z systemem zarządzania energią dla instalatorów.

Dzięki realizacji projektów ramach Krajowego Planu Odbudowy, chcemy przyczynić się do zmian jakie zachodzą na
rynku polskim i europejskim we współczesnym świecie. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań skierowanych do
konkretnej grupy docelowej pozwala nam rozwijać potencjał firmy, ale również budować sieć kontaktów i zaufanie.

Wyszukiwarka certyfikatu

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Współpraca z egzaminatorem

Chcesz zostać Egzaminatorem ICVC? Uzupełnij CV i prześlij je nam na adres: zgloszenia@icvc.eu 

Wzór CV- Egzaminator.doc

FAQ

Jeśli chcesz zostać naszym Partnerem napisz maila na adres: zgloszenia@icvc.eu

Jeśli chcesz zgłosić Egzamin prześlij wypełnione zgłoszenie Egzaminu ICVC na adres zgloszenia@icvc.eu , wypełniając wszystkie zaznaczone na czerwono informacje. Zgłoszenie należy wysłać do nas w formie edytowalnej (plik Word) oraz podpisanego przez osobę upoważnioną zgłoszenia w formie PDF.
Warunkiem zaliczenia testu i uzyskania Certyfikatu Kwalifikacji ICVC do wykonywania danego zawodu jest uzyskanie wyniku co najmniej 75%.

W uzasadnionych przypadkach możemy postarać się o dodanie nowej Kwalifikacji,
w celu ustaleń proszę o kontakt mailowy na adres zgloszenia@icvc.eu

 • Certyfikat Umiejętności Komputerowych- Poziom Podstawowy:
  Uczestnik walidacji wnosi opłatę walidacyjną w wysokości 100 zł za każdy
  moduł tematyczny, obejmujący pytania i zadania lub zadania. Weryfikacja
  efektów uczenia się obejmuje cztery moduły tematyczne. Opłata 400 zł
  netto obejmuje weryfikację wszystkich efektów uczenia się w danej
  kwalifikacji oraz certyfikat.
 •  Wspomaganie Obsługi Procesów Księgowych: Do weryfikacji efektów
  uczenia się wskazanych dla kwalifikacji IC stosuje się test. Egzamin
  obejmuje łącznie 54 pytania. Koszt przeprowadzenia walidacji dla
  uczestnika wynosi 500 zł netto
 •  Zarządzanie Obsługą Spraw Kadrowych: Do weryfikacji efektów uczenia
  się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test
  wiedzy i studium przypadku. Egzamin obejmuje łącznie 50 pytań (44
  testowe i 6 otwartych). Koszt przeprowadzenia walidacji dla uczestnika wynosi 1000 zł netto

Wszelkie inne opłaty uwzględnione zostały w indywidualnych zakładkach
kwalifikacji ZSK *TUTAJ*

Po zakończonym egzaminie proszę przesłać do nas oryginały dokumentów takie
jak: Egzamin wypełniony przez uczestnika egzaminu, podpisana lista obecności,
oświadczenie operatora egzaminu oraz podpisaną przez zgłaszający podmiot
umowę w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz podpisanej umowy odeślemy na wskazany adres, który podany został na formularzu zgłoszeniowym wraz z certyfikatami, protokołem egzaminu oraz FV.

Egzamin ICVC najlepiej zgłosić na około 3 lub 4 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą egzaminu.

Dostępność

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy egzaminatorów do współpracy.

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do przesłania swojego CV.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny znajdują się w zakładce „O ICVC” w sekcji „Współpraca z egzaminatorem”.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!