WSPOMAGANIE OBSŁUGI PROCESÓW KSIĘGOWYCH

OPIS KWALIFIKACJI - KORZYŚCI Z POSIADANIA KWALIFIKACJI

Osoba posiadająca kwalifikację „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” jest przygotowana do samodzielnego dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w zakresie rozrachunków, księgowości materiałowo-towarowej, aktywów pieniężnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencjonuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych, wykonując czynności prowadzące do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jest przygotowana do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek małych, zdefiniowanych w ustawie o rachunkowości. Może pracować w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, centrach obliczeniowych oraz biurach rachunkowych, zajmując takie stanowiska, jak m.in.: asystent księgowego, młodszy księgowy, pomoc księgowa.

INFORMACJA O KWALIFIKACJI

WALIDACJA

WARUNKIEM UDZIAŁU KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH W PROCESIE WALIDACJI JEST:

1. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na egzamin dla kandydatów indywidualnych na adres zgloszenia@icvc.eu, w którym wskazanym jest termin egzaminu ogłoszony na stronie ICVC w Harmonogramie egzaminów
2. Dokonanie płatności przelewem na rachunek ICVC: ICVC CERTYFIKACJA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością , ul. Dźwigowa 3/3, 02-437 Warszawa, Numer konta:  18116022020000000370557164  Tytułem: Walidacja _WSPIERANIE PROCESÓW KSIĘGOWYCH 

Przyjęcie zgłoszenia i rezerwacja daty i miejsca potwierdzone są informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Kandydata podanym w formularzu zgłoszeniowym.
Potwierdzenie następuje w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wymaganych dokumentów.

WARUNKIEM UDZIAŁU KANDYDATÓW ZGŁASZNYCH PRZEZ PODMIOT REPREZENTUJĄCY GRUPĘ KANDYDATÓW W PROCESIE WALIDACJI JEST:

1. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na egzamin dla podmiotów zgłaszających grupę  Kandydatów na adres zgloszenia@icvc.eu, w którym wskazanym jest termin egzaminu preferowany przez zgłaszającego. Grupa powinna liczyć minimum  5 osób.
2. Zawarcie umowy z ICVC

ICVC  potwierdza przyjęcie zgłoszenia i możliwość przeprowadzenia egzaminu przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Uczestnika. Potwierdzenie następuje w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wymaganych dokumentów.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie minimum średniego wykształcenia.
Dokumentem potwierdzającym poziom posiadanego wykształcenia (przedstawianym w dniu egzaminu) jest w szczególności:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • świadectwo dojrzałości,
  • dyplom ukończenia studiów,
  • zaświadczenie uczelni potwierdzające ukończenie studiów
Wymagana forma dokumentu – dokument w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

MIEJSCE I TERMIN WALIDACJI DLA KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH

Miejsce i termin walidacji dla Kandydatów Indywidualnych dostępny jest w Harmonogramie egzaminów.
Zgłoszenie musi wpłynąć nie później niż na 14 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą walidacji. Za przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia oraz rezerwację daty i miejsca odpowiada pracownik administracyjny ICVC.
Decyzja o zakwalifikowaniu Kandydatów do udziału w procesie walidacji podejmowana jest przez Komisję Walidującą w formie uchwały, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem walidacji.

MIEJSCE I TERMIN WALIDACJI DLA PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH GRUPĘ KANDYDATÓW

Preferowaną datę oraz miejsce walidacji proszę  wpisać  w formularzu zgłoszeniowym i  przesłać na adres zgloszenia@icvc.eu. Istnieje mozliwość przeprowadzenia walidacji w całej Polsce. Zgłoszenie musi wpłynąć nie później niż na 14 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą walidacji. Za przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia oraz rezerwację daty i miejsca odpowiada pracownik administracyjny ICVC.
Decyzja o zakwalifikowaniu Kandydatów do udziału w procesie walidacji podejmowana jest przez Komisję Walidującą w formie uchwały, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem walidacji.
W przypadku pytań o walidację zapraszamy do kontaktu  z doradcą walidacyjnym pod adresem mailowym: doradcawalidacyjny@icvc.eu

CENNIK

Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji IC stosuje się test. Egzamin obejmuje łącznie 54 pytania.
Koszt przeprowadzenia walidacji dla uczestnika wynosi 500 PLN 

Możliwe dodatkowe koszty: 

  • Spotkanie z doradcą walidacyjnym (Czas spotkania 60 minut)  – 160 PLN
  • Wysyłka certyfikatu w kraju – 20 PLN 
  • Egzamin poprawkowy – Uczestnik ponosi opłatę walidację efektów uczenia się zestawu, w ramach którego nie uzyskał 41 punktów (koszt 450 PLN). Do walidacji poprawkowej może podejść w najbliższym terminie kolejnej grupy uczestników. Nie organizuje się indywidualnych walidacji poprawkowych

Każdy certyfikat jest ważny 5 lat od daty jego wystawienia.

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Poprawność Certyfikatu można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę certyfikatu znajdująca się w zakładce „O ICVC”.