PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA

Opis kwalifikacji- korzyści z posiadania kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie obsługi biura” jest gotowa do samodzielnego planowania i realizowania zadań administracyjnych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem biura. Wypełnia zadania dotyczące obiegu dokumentów w ramach obowiązującego w przedsiębiorstwie otoczenia formalno-prawnego. Obsługuje korespondencję, ewidencjonuje przesyłki wychodzące i przychodzące. Na podstawie wytycznych przygotowuje treść pism i materiałów niezbędnych w pracy biura oraz redaguje je w formie dostosowanej do odbiorców i celu. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do obsługiwania interesantów w ramach wyznaczonego przez pracodawcę zakresu obowiązków. Wykorzystuje zdolności interpersonalne, stosuje zasady savoir-vivre’u oraz dress code’u. Przyjmuje odpowiedzialność za wykonywane działania zawodowe. Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach biurowych w wielu branżach, zarówno w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych czy organizacjach pozarządowych.

Więcej o kwalifikacji

Warunkiem udziału kandydatów indywidualnych w procesie walidacji jest:

 1. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na egzamin dla kandydatów indywidualnych na adres zgloszenia@icvc.eu, w którym wskazany jest termin egzaminu ogłoszony na stronie ICVC w Harmonogramie egzaminów.
 2. Dokonanie płatności przelewem na rachunek ICVC: ICVC CERTYFIKACJA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością , ul. Dźwigowa 3/3, 02-437 Warszawa, Numer konta: 18116022020000000370557164 Tytułem: Walidacja _PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA

Przyjęcie zgłoszenia i rezerwacja daty i miejsca potwierdzone są informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Kandydata podanym w formularzu zgłoszeniowym.

Potwierdzenie następuje w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wymaganych dokumentów.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Dokumentem potwierdzającym poziom posiadanego wykształcenia (przedstawianym w dniu egzaminu) jest w szczególności:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo dojrzałości,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • zaświadczenie uczelni potwierdzające ukończenie studiów

Wymagana forma dokumentu – dokument w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

Warunkiem udziału kandydatów zgłaszanych przez podmiot reprezentujący grupę kandydatów w procesie walidacji jest:

 1. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na egzamin dla podmiotów zgłaszających grupę Kandydatów na adres zgloszenia@icvc.eu, w którym wskazany jest termin egzaminu preferowany przez zgłaszającego. Grupa powinna liczyć minimum 5 osób.
 2. Zawarcie umowy z ICVC

ICVC  potwierdza przyjęcie zgłoszenia i możliwość przeprowadzenia egzaminu przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej. Potwierdzenie następuje w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wymaganych dokumentów.

MIEJSCE I TERMIN WALIDACJI DLA KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH

Miejsce i termin walidacji dla Kandydatów Indywidualnych dostępny jest w Harmonogramie egzaminów.

Zgłoszenie musi wpłynąć nie później niż na 14 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą walidacji. Za przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia oraz rezerwację daty i miejsca odpowiada pracownik administracyjny ICVC.

Decyzja o zakwalifikowaniu Kandydatów do udziału w procesie walidacji podejmowana jest przez Komisję Walidującą w formie uchwały, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem walidacji.

MIEJSCE I TERMIN WALIDACJI DLA PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH GRUPĘ KANDYDATÓW

Preferowaną datę oraz miejsce walidacji proszę  wpisać  w formularzu zgłoszeniowym i  przesłać na adres zgloszenia@icvc.eu. Istnieje możliwość przeprowadzenia walidacji w całej Polsce. Zgłoszenie musi wpłynąć nie później niż na 14 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą walidacji. Za przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia oraz rezerwację daty i miejsca odpowiada pracownik administracyjny ICVC.

Decyzja o zakwalifikowaniu Kandydatów do udziału w procesie walidacji podejmowana jest przez Komisję Walidującą w formie uchwały, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem walidacji.

W przypadku pytań o walidację zapraszamy do kontaktu  z doradcą walidacyjnym pod adresem mailowym: doradcawalidacyjny@icvc.eu

CENNIK

Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji IC stosuje się test teoretyczny i praktyczny. Egzamin obejmuje 30 pytań teoretycznych oraz 8 zadań praktycznych.

Koszt przeprowadzenia walidacji dla uczestnika wynosi 770 PLN 

Możliwe dodatkowe koszty: 

 • Spotkanie z doradcą walidacyjnym (Czas spotkania 60 minut)  – 160 PLN
 • Wysyłka certyfikatu w kraju – 20 PLN 
 • Egzamin poprawkowy – Uczestnik ponosi opłatę walidację efektów uczenia się zestawu, w ramach którego nie uzyskał wystarczającej ilości punktów (koszt 700 PLN). Do walidacji poprawkowej może podejść w najbliższym terminie kolejnej grupy uczestników. Nie organizuje się indywidualnych walidacji poprawkowych

Każdy certyfikat jest ważny 5 lat od daty jego wystawienia.

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Poprawność Certyfikatu można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę certyfikatu znajdująca się w zakładce „O ICVC”.