Usługi administracyjno-biurowe

Certyfikat ICVC/AOK 20011.12 Administracja biurowa z obsługą komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/AOK 20011.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administracja Biurowa z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy administracyjno-biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika administacyjno-biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Szeroko pojęta znajomość obsługi komputera

Certyfikat ICVC/PAB 20026.30 Administracja w Biznesie- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w mikro- i małych przedsiębiorstwach na stanowiskach administracyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAB 20026.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administracja w Biznesie, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas
 3. Znajomość administracyjnych i prawnych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Znajomość zasad efektywnej komunikacji w firmie
 5. Wiedza na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, promocji i reklamy
 6. Umiejętność stosowania technik sporządzania korespondencji i dokumentów biurowych w firmie
 7. Umiejętność przygotowania dokumentacji dla księgowości, kadr – umów, faktur i rachunków
 8. Znajomość rodzajów umów, terminów związanych z umowami
 9. Wiedza na temat klasyfikacji dokumentów i systemów przechowywania akt
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych w firmie
 11. Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 12. Wiedza na temat transakcji zakupu-sprzedaży, zasad rozliczeń z kontrahentami, wystawiania faktur, paragonów
 13. Umiejętność obsługi pakietu Office (Word, Excel)

Certyfikat ICVC/ABIR 20021.51 Administrator bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi RODO- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w dowolnej instytucji czy firmie posiadającej stronę www.

 

Certyfikat ICVC/ABIR 20021.51 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Administrator bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi RODO, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza z zakresy podstaw prawnych w zakresie ochrony danych osobowych
 2. Umiejętność przetwarzania danych w rozporządzeniu RODO i ustawie o ochronie danych osobowych
 3. Znajomość definicji oraz podstaw przetwarzania danych osobowych
 4. Wiedza z zakresu roli oraz zadań inspektora ochrony danych osobowych
 5. Umiejętność wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie społecznym
 6. Szeroko pojęta wiedza z zakresu polityki przetwarzania danych osobowych
 7. Umiejętność analizy ryzyka jako podstawy przetwarzania danych osobowych
 8. Znajomość konsekwencji przetwarzania danych niezgodnie z przepisami
 9. Wiedza dotycząca organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa danych i procesów
 10. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 11. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – pracy w zespole, z klientem
 12. Wiedza na temat zasad utrzymania poufności

Certyfikat ICVC/AZ 20002.34- Asystent Zarządu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/AZ 20002.34 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Asystent Zarządu, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 2. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 3. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 4. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów, protokołów.
 5. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 6. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa.
 7. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 8. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 9. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 10. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 11. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 12. Umiejętność pracy w zespole.
 13. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 14. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 15. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań.
 16. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 17.   Umiejętność organizacja obsługi technicznej telekonferencji i wideokonferencji.
 18. Umiejętność tworzenia zestawień, raportów, analizy i prezentacji.
 19. Znajomość zasad redagowania pism.
 20.  Umiejętność organizacji wyjazdów służbowych.
 21. Znajomość Języka Angielskiego

                  w zakresie służbowym.

Certyfikat ICVC/AI 20005.18- Audytor ISO 9001 potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób przeprowadzających audyty w firmach.

 

Certyfikat ICVC/AI 20005.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Audytor ISO 9001 m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość międzynarodowych standardów audytu i kontroli
 2. Znajomość koncepcji zarządzania jakością
 3. Wiedza o narzędziach i technikach zarządzania jakością
 4. Znajomość zasad etyki zawodowej audytora
 5. Umiejętność realizacji procedur audytu
 6. Ocena zgromadzonych dowodów audytu
 7. Monitoring wyników audytu i sporządzanie sprawozdań
 8. Umiejętność organizacji pracy
 9. Znajomość rozwoju audytu wewnętrznego, miejsca i roli audytu w organizacji
 10. Zarządzanie projektami jakościowymi
 11. Umiejętność zarządzania ryzykiem oraz systemami kontroli wewnętrznej
 12. Wiedza o teorii audytu (zakres i rodzaje audytu, aspekty prawne dotyczące audytu wewnętrznego)
 13. Znajomość Integracji Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Certyfikat ICVC/AW 20005.21 – Audytor Wiodący ISO  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób wdrażających normę ISO, organizujących, przeprowadzających i nadzorujących audyty w firmach i organizacjach posiadających certyfikację ISO.

Certyfikat ICVC/AW 20005.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Audytora Wiodącego ISO, m.in, takie jak:

 1. Znajomość normy ISO oraz procedur obowiązujących w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO
 2. Wiedza na temat celu i zasad prowadzenia audytu, rodzajów audytów, technik i narzędzi stosowanych podczas audytu.
 3. Umiejętność sporządzania listy pytań kontrolnych zgodnie z określonymi punktami norm ISO
 4. Umiejętność zaplanowania i przygotowania harmonogramu audytu i organizacji pracy audytorów – delegowanie zadań, nadzór, egzekwowanie
 5. Umiejętność przeprowadzenia audytu zgodnie z procedurą – prowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego z Najwyższym Kierownictwem Klienta, oraz prowadzenie spotkań z zespołem audytorskim
 6. Znajomość metod zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO – dowody oparte na obserwacji, stwierdzone, udokumentowane
 7. Umiejętność uzasadnienia wyniku audytu – umiejętność syntetyzowania, spostrzegawczość, dokładność
 8. Umiejętność przygotowania raportu z audytu, zgodnie z wymogami normy
 9. Umiejętność sformułowania i przedstawienia ustaleń z audytu – zgodność i pozytywne ustalenia, możliwości do doskonalenia, potencjalne ryzyka, mała i duża niezgodność
 10. Umiejętność prawidłowego zakwalifikowania niezgodności do punktu normy ISO
 11. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań
 12. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 13. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – otwartość, obiektywizm, bezstronność, etyczność, dyplomacja, wytrwałość, zdecydowanie, wrażliwość kulturowa, empatia
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy, eliminacja pożeraczy czasu
 15. Znajomość technik i metod zarządzania czasem – zasada Pareto, analiza ABC, system planowania czasu 60/40
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/DK 20021.59 Doradca Klienta  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

 

Certyfikat ICVC/DK 20021.59 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Doradca Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/DZ 20001.28- Doradca Zawodowy  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w agencjach pracy, Urzędach Pracy, Biurach Karier, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, w firmach doradztwa personalnego i zawodowego, w firmach szkoleniowych, w prywatnych firmach realizujących projekty unijne oraz doradztwo zawodowe.

 

Certyfikat ICVC/DZ 20001.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Doradca Zawodowy, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat zjawisk zachodzących na rynku pracy oraz warunków i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, dostępnej ofercie szkoleniowej i kształceniowej.
 2. Znajomość odpowiednich, aktualnych ustaw dotyczących zatrudniania i rynku pracy
 3. Znajomość podstawowych metod, technik i narzędzi wspierających indywidualne oraz grupowe poradnictwo zawodowe
 4. Wysokie umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przekonywania i obserwacji.
 5. Umiejętność budowania autorytetu, pewności siebie i wiarygodności
 6. Znajomość zasad efektywnej komunikacji – aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
 7. Świadomość barier komunikacyjnych oraz umiejętność ich przezwyciężania
 8. Psychologiczne podstawy wiedzy na temat osobowości człowieka – charakterystyczne cechy, różnice osobowościowe
 9. Umiejętność opracowania diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału, z wykorzystaniem standardowych metod i technik pomiaru psychologicznego i pedagogicznego
 10. Umiejętność prowadzenia rozmów doradczych z uwzględnieniem trzech faz: zidentyfikowanie problemu, zbieranie danych, podejmowanie decyzji
 11. Zdolności analityczne – analiza celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy
 12. Umiejętność pozyskiwania, wyszukiwania, przetwarza i gromadzie informacji
 13. Znajomość edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, baz danych
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie – analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy, eliminacja pożeraczy czasu
 15. Znajomość technik i metod zarządzania czasem – zasada Pareto, analiza ABC, rytm aktywności, system planowania czasu 60/40
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/OTSK 20021.88 Obsługa Klienta i Techniki Sprzedaży z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/OTSK 20021.88 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Klienta i Techniki Sprzedaży z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Obsługa Klienta i Techniki Sprzedaży z Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza na temat cech współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
 3. Wiedza i znajomość zachowań konsumenckich
 4. Znajomość procesu zakupu
 5. Wiedza na temat segmentacji rynku i sposób zachowań nabywców
 6. Umiejętność właściwej prezentacji oferty handlowej, znajomość praw perswazji
 7. Znajomość etapów w procesie sprzedaży, w tym również głównych czynników dokonywania zakupów przez konsumentów
 8. Umiejętność przeprowadzenia procesu sprzedaży, prowadzenia spotkania biznesowego i handlowego
 9. Znajomość zasad obsługi posprzedażowej i pozyskania referencji
 10. Znajomość technik i metod zamykania sprzedaży
 11. Znajomość stylów negocjowania kontraktu handlowego
 12. Wiedza na temat cech skutecznego sprzedawcy
 13. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 14. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 15. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 16. Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/OKAC 20340.60 Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  firmach zajmujących się projektowaniem maszyn i wnętrz, urbanistyką, geodezją, elektroniką itp.

Certyfikat ICVC/OKAC 20340.60 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad m.in. , takie jak:

 

 1. Znajomość specyfiki pracy na stanowisku Obsługa klienta z obsługą programu Auto Cad
 2. Znajomość zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ergonomii obowiązujących na stanowisku pracy wyposażonym w komputer
 3. Wiedza na temat zasad wykonywania rysunków 2D i 3D
 4. Znajomość programu Auto Cad
 5. Umiejętność korzystania z funkcji i narzędzi dostępnych w oprogramowaniu Auto Cad
 6. Wiedza na temat zasad posługiwania się programem Auto Cad
 7. Znajomość wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania rysunku 2D/3D
 8. Umiejętność dostosowywania rysunków do potrzeb zamawiającego i wymogów technicznych
 9. Umiejętność przygotowywania rysunków do druku
 10. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej i telefonicznej
 12. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 13. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 14. Umiejętność samodzielnego planowania pracy
 15. Umiejętność pracy w zespole projektowym

Certyfikat ICVC/OK 20002.19 Obsługa Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office

 

Certyfikat ICVC/OK 20002.19  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/OKB 20002.28 Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

Certyfikat ICVC/OKB 20002.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy na stanowisku Obsługa Klienta z Elementami Pracy Biurowej
 2. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 3. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów
 4. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym
 5. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 6. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 7. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 8. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 9. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej i handlowej
 10. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej
 11. Umiejętność pracy w zespole
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 13. Wiedza na temat public relations
 14. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 15. Podstawowa wiedza na temat prawa pracy
 16. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 17. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 18. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/ SWR 20021.23  Obsługa Klienta  z el. Obsługi Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ SWR 20021.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu

Obsługa Klienta  z el. Obsługi Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 17. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 18. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 19. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Certyfikat ICVC/SOKM 20023.20 Specjalista ds. Obsługi Klienta z el. Magazynowania- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office

 

Certyfikat ICVC/SOKM 20023.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Obsługi Klienta z el. Magazynowania, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 9. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 10. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 11. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 12. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 13. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 14. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 15. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 16. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 17. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 18. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.

Certyfikat ICVC/PRE 20371.28 Portier-Recepcjonista potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących  w firmach, instytucjach lub gabinetach, w których funkcjonuje portiernia lub/i recepcja.

Certyfikat ICVC/PRE 20371.28 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Portier-Recepcjonista m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat organizacji pracy, zadań i obowiązków na stanowisku Portier-Recepcjonista
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 3. Znajomość zasad pomocy przedmedycznej
 4. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 5. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 6. Znajomość procedur postępowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń
 7. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa dotyczących obiektu/terenu
 8. Umiejętność asertywnej komunikacji
 9. Umiejętność ustalania porządku pracy
 10. Wiedza na temat obowiązków pracodawcy
 11. Podstawowa znajomość zagadnień prawnych związanych z pracą na stanowisku Portier-Recepcjonista
 12. Wiedza na temat obowiązków i praw pracownika
 13. Znajomość zasad ustalania wymiaru urlopu i dotyczących zwolnień
 14. Znajomość zasad efektywnej komunikacji

Certyfikat ICVC/PB 20001.27- Pracownik Administracyjno-Biurowy  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PB 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Administracyjno-Biurowego, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/ABKP 20021.07 Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Kadr i Płac- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

 

Certyfikat ICVC/ABKP 20021.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Kadr i Płac, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Kadr i Płac
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 4. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 5. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 6. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 7. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 8. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 9. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 10. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 11. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 12. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 13. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 14. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 15. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 16. Umiejętność logicznego myślenia
 17. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 18. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PBK 20020.38- Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PBK 20020.38jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Administracyjno-Biurowego z el. Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 4. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 6. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 7. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 8. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 9. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 11. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 12. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 13. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.
 14. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 15. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 16. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 17. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 18. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Modułem Obsługi Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Modułem Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Komputera – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAB 20020.30 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Komputera m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PBM 20009.10 Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Sprzedaży i Marketingu potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PBM 20009.1062 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Sprzedaży i Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Sprzedaży i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej

Certyfikat ICVC/PORS 20020.41- Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Recepcji/Sekretariatu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PORS 20020.41 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu P Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Recepcji/Sekretariatu, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PBF 20022.32 Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym, usługowym lub finansowym na stanowiskach pracownika biurowego, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PBF 20022.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości
 2. Umiejętność sporządzania dokumentacji administracyjnej
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących organizację pracy jednostki
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność zakładania teczek rzeczowych
 7. Znajomość procedury przyjęcia interesanta
 8. Umiejętność optymalizacji czasy pracy
 9. Umiejętne wykorzystanie narzędzi usprawniających pracę jednostki administracyjnej
 10. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 11. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 12. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PAU 20021.83 – Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Urządzeń Biurowych- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAU 20021.83 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Biurowy z Obsługą Urządzeń Biurowych, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms
 16. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PAG 20020.63 Pracownik Administracyjno-Gospodarczy – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  firmach i jednostkach administracyjnych dbających o utrzymanie czystości, właściwego stanu technicznego budynków i jego wyposażenia.

 

Certyfikat ICVC/PAG 20020.63 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjno-Gospodarczy, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Administracyjno-Gospodarczy
 2. Podstawowa wiedza na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 3. Znajomość zasad prowadzenia i obsługi biura
 4. Wiedza z zakresu przepływu informacji, komunikacji i organizacji w biurze.
 5. Umiejętność organizacji planu dnia pracy, spotkań służbowych
 6. Znajomość rodzaju i obiegu dokumentacji biurowej.
 7. Znajomość procedur archiwizacyjnych
 8. Obsługa interesantów – znajomość technik radzenia sobie z trudnym klientem.
 9. Obsługa centrali telefonicznej.
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner, fax).
 11. Umiejętność wykonywania napraw drobnych urządzeń i sprzętu oraz konserwacji i utrzymania stanu budynku
 12. Doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych
 13. Znajomość obowiązków pracy z zakresu porządkowo – sanitarnego oraz wynikających z przepisów publiczno-prawnych
 14. Umiejętność obsługi i konserwacji sprzętu technicznego wykorzystywanego na stanowisku pracy
 15. Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu.
 16. Podstawowa wiedza na temat odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 17. Dozorowanie instalacji dostarczającej media do obiektu, tj. urządzeń instalacyjno-elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
 18. Wykonywanie prostych prac naprawczych i prac awaryjnych
 19. Wykonywanie prac pomocniczych, m.in.: prace magazynowych

Certyfikat ICVC/BH 20001.31- Pracownik Biurowy z el. HR – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BIH 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z el. HR, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.

6 Znajomość Kodeksu Pracy

 1. Wiedza dotycząca procesów HR
 2. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 3. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 4. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich

11.Umiejętność wystawiania  zaświadczeń pracowniczych

12.Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych

 1. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 2. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 6. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31- Pracownik Biurowy  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BIU 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
 7. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa
 8. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 13. Umiejętność pracy w zespole.
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

 

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. E-commerce i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel  
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza na temat public relations
 15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BO 20002.22 Pracownik biurowy branży OZE – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/BO20002.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik biurowy branży OZE, m.in, takie jak:

 

 1. Podstawowa wiedza na temat branży OZE
 2. Podstawowa wiedza na temat technologii i produktów związanych z OZE: kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, pompy ciepła, biomasa
 3. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 4. Znajomość standardów pracy pracownika biurowego 
 5. Wiedza w zakresie obsługi programów biurowych na stanowisku pracy 
 6. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów
 7. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym korespondencji seryjnej
 8. Umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych
 9. Wiedza w zakresie tworzenia i analizowania raportów
 10. Podstawowa wiedza na temat baz danych
 11. Umiejętność tworzenia prezentacji i pokazów multimedialnych
 12. Zaawansowana wiedza na temat obsługi i konfiguracji urządzeń biurowych, w tym urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, faksów i czytników kodów
 13. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 14. Umiejętność zarządzania procedurami biurowymi
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska

Certyfikat ICVC/PMK 20010.22 Pracownik Biurowy Małej Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  działach finansowo-księgowych, w kancelariach księgowych, biurach rachunkowych.

Certyfikat ICVC/PMK 20010.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy Małej Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Umiejętność sporządzania i opracowywania dokumentów księgowych
 3. Wiedza dotycząca księgowania operacji na podstawie dokumentów księgowych
 4. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych (w tym z tytułu podatków)
 5. Umiejętność sporządzania deklaracji podatkowych
 6. Umiejętność prowadzenie rachunku kosztów i wyników
 7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań i analiz finansowych
 8. Wiedza dotycząca korygowania dokumentacji księgowej
 9. Wiedza na temat terminowości rozliczeń finansowych
 10. Wiedza dotycząca środków trwałych
 11. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji
 12. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne – praca zespołowa
 13. Umiejętności analityczne
 14. Wysoki poziom stresu, radzenie sobie z presją czasu
 15. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PBM 20022.65 Pracownik Biurowy z Elementami Marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach  związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych.

 

Certyfikat ICVC/PBM 20022.65 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu marketingu
 4. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 5. Znajomość narzędzi promocji
 6. Znajomość narzędzi marketingu
 7. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 8. Wiedza na temat public relations
 9. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy
 10. Umiejętność pracy w zespole
 11. Umiejętność myślenia kreatywnego
 12. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 13. Wiedza na temat zasad promocji i doskonalenia sprzedaży
 14. Znajomość podstawowych narzędzi w badaniach marketingowych oraz sposobów rozpoznawania potrzeb klienta
 15. Znajomość koncepcji marketingu i badań marketingowych
 16. Umiejętność rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów
 17. Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami
 18. Znajomość zasad pozycjonowania

Certyfikat ICVC/BEM 20001.10  Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach reklamowych, PR i innych branżach o profilu e-marketingowym.

 

Certyfikat ICVC/BEM 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami E-marketingu
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy w marketingu
 4. Wiedza z zakresu różnorodności form reklamy internetowej
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, gromadzenia danych i identyfikacji osób w internecie
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Excel
 8. Wiedza z zakresu wsparcia sprzedaży w sklepie online lub offline przez kierowanie do sklepu użytkowników, promocji specjalnych ofert, nowych promocji, remarketingu
 9. Umiejętność budowania zasięgu i wzmacniania rozpoznawalności marki, świadomości podejmowanych przez nią inicjatyw, nowych produktów czy ofert
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 12. Znajomość zagadnień z zakresu marketingu i reklamy
 13. Umiejętność pracy w zespole
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BIU 20001.33- Pracownik Biurowy z el. Fakturowania – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BIU 20001.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z el. Fakturowania, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.

7.Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego

8.Umiejętność prawidłowej korekty faktury

9.Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów

10.Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych

 1. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa

12.Wiedza na temat podstaw rachunkowości.

13.Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych

 1. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 2. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 3. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Certyfikat ICVC/BH 20001.31- Pracownik Biurowy z el. HR – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BIH 20001.31 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z el. HR, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.

6 Znajomość Kodeksu Pracy

 1. Wiedza dotycząca procesów HR
 2. Znajomość zasad opracowania ścieżek kariery, oceny kompetencji
 3. Wiedza na temat systemu motywacji pracowników
 4. Znajomość zasad rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem urlopów i zwolnień lekarskich

11.Umiejętność wystawiania  zaświadczeń pracowniczych

12.Znajomość zasad prowadzenia teczek pracowniczych

 1. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 2. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 6. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/PBF 20001.32 Pracownik Biurowy z Elementami Finansowymi – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach pracownika biurowego, stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/ICVC/PBF 20001.32  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Finansowymi, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy biurowej
 2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 3. Wiedza na temat ochrony informacji niejawnych
 4. Umiejętność redagowania pism – protokół, sprawozdanie, zaproszenie, zaświadczenie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość prawa pracy – rodzaje umów o pracę, zwolnienia lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę
 6. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 9. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 10. Wiedza na temat roli komunikacji pozawerbalnej w kontaktach międzyludzkich – kontakt wzrokowy, gesty, mimika twarzy
 11. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 12. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 13. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 14. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii  i zasad rachunkowości
 15. Wiedza z zakresu socjologii i psychologii pracy
 16. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska

Certyfikat ICVC/BGK 20001.15- Pracownik Biurowy z elementami Grafiki Komputerowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym.

 

Certyfikat ICVC/BGK 20001.15 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z elementami Grafiki Komputerowej, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami

ergonomii.

 1. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 2. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 3. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 6. Umiejętność wykonania montażu obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi
 7. Znajomość programów graficznych, np.: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXpress, Corel Draw i InDesign, in.
 8. Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej
 9. Umiejętność doboru barw w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
 10. Wysoki poziom kreatywności
 11. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu

Certyfikat ICVC/PKP 20010.21 Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

 

Certyfikat ICVC/PKP 20010.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 13. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 14. Umiejętność logicznego myślenia
 15. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PBO 20710.71 Pracownik Biurowy z Elementami Kadr i Płac, Księgowości i Obsługą Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

 

Certyfikat ICVC/PBO 20710.71 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Kadr i Płac, Księgowości i Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Kadr i Płac, Księgowości i Obsługą Komputera
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 13. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych

10.Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i księgowości

11.Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa

12.Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych

 1. Umiejętność logicznego myślenia
 2. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 3. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

17.Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel 

18.Umiejętność szeroko pojętej obsługi komputera

Certyfikat ICVC/PKPK 20020.36 Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac oraz Księgowości – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

 

Certyfikat ICVC/PKPK 20020.36 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac oraz Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. Kadr i Płac oraz Księgowości
 2. Podstawowa wiedza z zakresu Prawa Pracy i zasad BHP
 3. Znajomość dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia pracownika
 4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym różnego typu omów cywilno-prawnych
 5. Znajomość dokumentacji i procedur związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 6. Umiejętność samodzielnego naliczania wynagrodzeń, znajomość prawodawstwa związanego ze składnikami wynagrodzenia
 7. Wiedza z zakresu wyliczania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego
 8. Znajomość procedur tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
 9. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
 10. Wiedza dotycząca obowiązków pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
 11. Wiedza na temat naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 12. Obsługa programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace
 13. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych

10.Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i księgowości

11.Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa

12.Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych

 1. Umiejętność logicznego myślenia
 2. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 3. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/PBK 20001.32 Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym, usługowym lub finansowym na stanowiskach pracownika biurowego, administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/ICVC/PBK 20001.32  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Księgowości
 2. Umiejętność sporządzania dokumentacji administracyjnej
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących organizację pracy jednostki
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność zakładania teczek rzeczowych
 7. Znajomość procedury przyjęcia interesanta
 8. Umiejętność optymalizacji czasy pracy
 9. Umiejętne wykorzystanie narzędzi usprawniających pracę jednostki administracyjnej
 10. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 11. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 12. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 13. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 14. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PBL 20001.32 – Pracownik Biurowy z Elementami Logistyki – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w przedsiębiorstwach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach operacyjnych, związanych z logistyką i administracją.

Certyfikat ICVC/PBL 20001.32 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Biurowego z Elementami Logistyki, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
 2. Wiedza z zakresu strategicznych aspektów związanych z logistyką
 3. Wiedza na temat strategii logistycznych
 4. Wiedza z zakresu komunikacji i transporcie w logistyce
 5. Wiedza z zakresu uwarunkowań działalności podstawowych gałęzi transportu (drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego, intermodalnego)
 6. Umiejętność organizacji procesu transportowo-spedycyjnego w transporcie morskim, transporcie kolejowym, transporcie drogowym i transporcie lotniczym
 7. Podstawowa wiedza z zakresu magazynowania dóbr, w tym funkcje i rodzaje magazynów, zagospodarowanie magazynów
 8. Znajomość procesów magazynowych i łańcuchów dostaw
 9. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, takich jak: komputery, plotery, drukarki, kserokopiarki, skanery
 10. Umiejętność obsługi urządzeń niezbędnych do obróbki, ochrony i oprawy dokumentów, w tym: laminatorów, bindownic, termobindownic
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w zespole i w kontakcie z klientem
 12. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek
 13. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych, monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów oraz archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu

Certyfikat ICVC/PBFK 20121.90 Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej i Obsługi Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PBFK 20121.90  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej i Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 

 1. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 2. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 3. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 4. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 5. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 6. Umiejętność pracy w zespole
 7. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 8. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 9. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 10. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 11. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 12. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 15. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 16. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 17. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji

Certyfikat ICVC/BEK 20001.10 Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych z dostępem do kasy fiskalnej.

 

Certyfikat ICVC/BEK 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Obsługą Kasy Fiskalnej
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 14. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 15. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 16. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BEO 20001.10 Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BEO 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Klienta
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych
 12. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 13. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 14. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych.
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BEK 20001.11 Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BEK 20001.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PS 20001.29- Pracownik Biurowy z elementami Obsługi Sekretariatu  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PS 20001.29 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z elementami Obsługi Sekretariatu , m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki i organizacji pracy biurowej
 2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – ustawa
 3. Wiedza na temat ochrony informacji niejawnych
 4. Umiejętność redagowania pism – protokół, sprawozdanie, zaproszenie, zaświadczenie, upoważnienie i inne
 5. Znajomość prawa pracy – rodzaje umów o pracę, zwolnienia lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę
 6. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u Pracowników Biurowych
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, zasady przedstawiania i tytułowania
 9. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 11. Wiedza na temat roli komunikacji pozawerbalnej w kontaktach międzyludzkich – kontakt wzrokowy, gesty, mimika twarzy
 12. Wiedza na temat barier komunikacyjnych i umiejętność ich przezwyciężania
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie

Certyfikat ICVC/PBRK 20072.12 Pracownik Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym, usługowym lub finansowym na stanowiskach pracownika biurowego i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/PBRK 20072.12 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC, weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z el. Rachunkowości i Księgowości
 2. Umiejętność sporządzania dokumentacji biurowej
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących organizację pracy jednostki
 4. Znajomość pojęć dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej
 5. Umiejętność przeprowadzania procesu archiwizacji dokumentów
 6. Umiejętność zakładania teczek rzeczowych
 7. Znajomość procedury przyjęcia interesanta
 8. Umiejętność optymalizacji czasy pracy
 9. Umiejętne wykorzystanie narzędzi usprawniających pracę jednostki administracyjnej
 10. Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 11. Podstawowa wiedza na temat środków gospodarczych, znajomość pojęć aktywa i pasywa
 12. Podstawowa wiedza na temat operacji gospodarczych
 13. Wiedza z zakresu podatku od towarów i usług VAT, odliczenia, zwolnienia
 14. Znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT
 15. Wiedza z zakresu opodatkowania w obrocie zagranicznym
 16. Umiejętność i znajomość procesu fakturowania
 17. Znajomość ogólnych przepisów PHP, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PRM 20020.43- Pracownik Biurowy z el. Rejestracji Medycznej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PRM 20020.43jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z el. Rejestracji Medycznej, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż.
 7. Znajomość zasad postępowania przy rejestracji Pacjenta w placówce medycznej.
 8. Znajomość zasad przechowywania dokumentacji medycznej.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych

10.Znajomość zasad skutecznej komunikacji z Pacjentem/Klientem z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych.

 1. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 2. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 6. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/PBR 20520.66 Pracownik Biurowy z Elementami Reklamy i Marketingu– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w organizacjach posiadających dział marketingu na stanowiskach  związanych z wdrażaniem i koordynowaniem działań marketingowych.

 

Certyfikat ICVC/PBR 20520.66 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Reklamy i Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Reklamy i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Umiejętność kredowania marki i marki produktu
 4. Znajomość narzędzi promocji
 5. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 6. Umiejętność tworzenia materiałów marketingowych
 7. Wiedza na temat public relations
 8. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Umiejętność myślenia kreatywnego
 11. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 12. Wiedza na temat zasad promocji i doskonalenia sprzedaży
 13. Znajomość podstawowych narzędzi w badaniach marketingowych oraz sposobów rozpoznawania potrzeb klienta
 14. Znajomość koncepcji marketingu i badań marketingowych
 15. Umiejętność rozpoznawania i analizowania potrzeb klientów
 16. Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami
 17. Znajomość zasad pozycjonowania
 18. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji
 19. Znajomość podstawowych założeń modelu AIDA oraz zasad ofensywnej reklamy

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 Pracownik Biurowy z Elementami Social Media – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BSM 20010.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Social Media, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Social Media
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Wiedza na temat public relations
 15. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 16. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PSM 20020.62 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSM 20020.62 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej

Certyfikat ICVC/PSOK 20022.01 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSOK 20022.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 14. Wiedza z zakresu obsługi klienta
 15. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 16. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 17. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 18. Umiejętność pracy w zespole
 19. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PSOK 20021.01 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Klienta– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PSOK 20021.01 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Obsługi Klienta
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 14. Wiedza z zakresu obsługi klienta
 15. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 16. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 17. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 18. Umiejętność pracy w zespole
 19. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/BES 2001.10 Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/BES 2001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Obsługi Sprzedaży
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Wiedza dotycząca procesu sprzedaży i roli sprzedawcy
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej
 15. Znajomość modeli prezentacji produktu handlowego, umiejętne stosowanie modelu CZK
 16. Znajomość narzędzi komunikacyjnych – umiejętność dostosowania się do rozmówcy i zastosowania metod aktywnego słuchania
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PBM 20021.57 Pracownik Biurowy z Obsługą Magazynu- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe osób pracujących w jednostkach magazynujących w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, halach produkcyjnych
i innych obiektach.

 

Certyfikat ICVC/PBM 20021.57 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Magazynu, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność tworzenia i znajomość dokumentacji magazynowej.
 2. Wiedza na temat funkcjonowania i struktury organizacyjnej magazynu.
 3. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 4. Znajomość i realizacja procesów magazynowych, w tym wiedza na temat składowanych materiałów oraz sposobu ich wydawania.
 5. Podstawowa wiedza na temat prac pomocniczych, rozumianych jako prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji.
 6. Podstawowa wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań przepływu informacji wspomagającej procesy magazynowe.
 7. Umiejętność przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.
 8. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 9. Znajomość różnych metod magazynowania, w tym procesów związanych z przyjęciem, doborem transportu, komplementacją, składowaniem i wydaniem towarów magazynowych.
 10. Podstawowa wiedza na temat sposobów pakowania towarów magazynowych i jednostek ładunkowych.
 11. Wiedza na temat rozwiązań systemów magazynowych w różnych branżach przemysłowych.
 12. Podstawowa wiedza na temat uwarunkowań technologicznych i rozwiązań budowlanych budynku magazynowego.
 13. Znajomość zagadnień związanych z przechowalnictwem, w tym: czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania.
 14. Znajomość urządzeń do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach.
 15. Wiedza na temat wyposażenia magazynowego, środków transportu magazynowego, zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 18. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 19. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.

Certyfikat ICVC/POSI 20020.45 Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/POSI 20020.45 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Obsługą Sklepu Internetowego
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Szeroko pojęta wiedza z zakresu obsługi sklepu internetowego
 13. Wiedza na temat public relations
 14. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 15. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 16. Umiejętność pracy w zespole
 17. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Certyfikat ICVC/PBRW 20021.76 Pracownik Budowlanych Robót Wykończeniowych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/PBRW 20021.76 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Budowlanych Robót Wykończeniowych, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z pracy na budowie
 3. Wiedza na temat budowy i systemu działania węzłów ciepłowniczych.
 4. Widza na temat wykorzystania systemu TECE.
 5. Umiejętność instalacji kanalizacji deszczowej.
 6. Wiedza na temat przeciwdziałania awarii kanalizacji deszczowej.
 7. Obeznanie w temacie usterek w instalacji.
 8. Widza na temat instalacji ciepłej i zimnej wody.
 9. Rozróżnianie instalacji wodnej w nowym i starym budownictwie.
 10. Wiedza z zakresu białego montażu.
 11. Znajomość zasad działania cyrkulacji, systemy wykonania cyrkulacji.
 12. Widza z zakresu najczęstszych błędów w instalacji.

Certyfikat ICVC/PBE 20021.33 Pracownik Budownictwa Ekologicznego potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych budowalnych związanych z budownictwem ekologicznym.

 

Certyfikat ICVC/PBE 20021.33 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Budownictwa Ekologicznego, m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość zasad organizacji pracy pod kątem zasad BHP.
 2. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z pracy na budowie
 3. Wiedza na temat proekologicznych rozwiązań w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych
 4. Znajomość systemów opartych na OZE i biopaliwach
 5. Wiedza na temat budownictwa energooszczędnego i pasywnego
 6. Obeznanie w temacie usterek w instalacji.
 7. Widza na temat finansowania inwestycji fotowoltaicznych w Polsce
 8. Wiedza z zakresu montażu
 9. Znajomość zasad działania energii odnawialnej
 10. Widza z zakresu najczęstszych błędów w instalacji

Certyfikat ICVC/CC 20001.20 Pracownik Call Center – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach Call Center.

 

Certyfikat ICVC/CC 20001.20 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Call Center, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 3. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 4. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 5. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 6. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 7. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 8. Opanowanie zasad pracy na „zimnych bazach”
 9. Umiejętność tworzenia baz danych oraz ich aktualizowanie
 10. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie.

Certyfikat ICVC/PA 20001.27 Pracownik ds. Administracji – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PA 20001.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika ds. Administracji, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika administracyjnego – oświetlenie, hałas.
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u pracowników administracyjnych
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie.

Certyfikat ICVC/PAF 20401.77 – Pracownik Administracyjny z el. Fakturowania – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/PAF 20401.77  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Administracyjny z el. Fakturowania, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.

7.Umiejętność wystawia faktur oraz wprowadza ich do systemu księgowego

8.Umiejętność prawidłowej korekty faktury

9.Umiejętność sprawnej kontroli obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów

10.Podstawowa wiedza na temat środków oraz operacji gospodarczych

 1. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa

12.Wiedza na temat podstaw rachunkowości.

13.Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych

 1. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 2. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 3. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 6. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 7. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/POK 20011.11 Pracownik ds. Obsługi Klienta- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

 

Certyfikat ICVC/POK 20011.11 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/OKK 20001.19 Pracownik ds. Obsługi Klienta z el. Obsługi Komputera- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

 

Certyfikat ICVC/OKK 20001.19  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik ds. Obsługi Klienta z el. Obsługi Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie
 17. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 18. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax

Certyfikat ICVC/POB 20002.24 – Pracownik Obsługi Biura – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/POB 20002.24 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Obsługi Biura, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność przyjmowania, rozdzielania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek.
 2. Znajomość zasad prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowania prawidłowego obiegu dokumentów.
 3. Umiejętność prowadzenia czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznym (prowadzenie bazy elektronicznego systemu obiegu dokumentów) lub tradycyjnym.
 4. Znajomość zasad udzielania informacji interesantom oraz kierowania interesantów do właściwych komórek organizacyjnych.
 5. Umiejętność sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów.
 6. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii .
 7. Wiedza na temat podstawowych  zagadnień ekonomii i prawa
 8. Wiedza na temat podstaw rachunkowości.
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 11. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 12. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące.
 13. Umiejętność pracy w zespole.
 14. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 15. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność.
 16. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Certyfikat ICVC/POS 20001.07- Pracownik Obsługi Sekretariatu – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/POS 20001.07 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik Obsługi Sekretariatu, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku Pracownik Obsługi Sekretariatu – oświetlenie, hałas
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u sekretarki
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych  i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie

Certyfikat ICVC/SOB 20021.22 Specjalista Obsługi Bezpośredniej z Obsługą Kas Fiskalnych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SOB 20021.22 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista Obsługi Bezpośredniej z Obsługą Kas Fiskalnych, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat roli, jaką pełni sprzedawca w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 2. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 3. Umiejętności autoprezentacyjne i wystąpień publicznych – wiedza na temat roli pierwszego wrażenia w sprzedaży.
 4. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta, świadomość roli i siły głosu sprzedawcy w procesie sprzedażowym.
 5. Umiejętność formułowania pytań, z wykorzystaniem ich funkcji – informacyjnej, kontrolnej, psychologicznej
 6. Wiedza na temat trudnego klienta – znajomość osobowości, cech klientów oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 7. Budowanie asertywnej postawy w pracy z klientem – umiejętność asertywnego przyjmowania i wyrażania krytyki
 8. Znajomość technik sprzedaży i umiejętność ich zastosowania
 9. Znajomość i umiejętność wykorzystywania języka korzyści w pracy z klientem – mocne, pozytywne zwroty
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych – praktyczna znajomość strategii, styli, technik i taktyk negocjacyjnych
 11. Wiedza dotycząca etapów i modeli sprzedaży – rozpoczęcie kontaktu, prowadzenie sprzedaży, finalizacja miękka i twarda.
 12. Odpowiednie reagowanie na zastrzeżenia klienta – umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klientów
 13. Znajomość zasad wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystywania w procesie prezentacji oferty, przekonywania i perswazji
 14. Umiejętność podtrzymywania długofalowych relacji – rola obsługi posprzedażowej
 15. Wiedza na temat zasad reagowania na reklamację klienta – od przyjęcia po zakończenie rozpatrywania reklamacji
 16. Pewność siebie w kontakcie z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu
 17. Podstawowa wiedza na temat kas fiskalnych: budowa, tryb pracy, rodzaje kas
 18. Znajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz kar za jego nieprzestrzeganie
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej – od włączenia urządzenia po wydruk paragonu

Certyfikat ICVC/TB 20001.21 Technik Prac Biurowych – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/TB 20001.21 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Technika Prac Biurowych, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji
 2. Znajomość zasad sporządzania, przechowywania i archiwizowaniadokumentów
 3. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 4. Wiedza dotycząca sporządzania sprawozdań, protokołów, notatek służbowych
 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
 6. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 7. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 8. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Komunikatywność i otwartość w kontakcie z drugim człowiekiem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 12. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 13. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 14. Umiejętność pracy pod presją czasu
 15. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań

Certyfikat ICVC/ TBM 20009.10

Technik Prac Biurowych z Elementami Sprzedaży i Marketingu potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/ TBM 20009.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu

Technik Prac Biurowych z Elementami Sprzedaży i Marketingu, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik Biurowy z Elementami Sprzedaży i Marketingu
 2. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 3. Znajomość elementów mających istotny wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 4. Znajomość i umiejętność zastosowania działań relacyjnych, sprzedażowych i wzmacniających materialne elementy wizerunku firmy.
 5. Wykazanie się znajomością podstawowych narzędzi marketingowych.
 6. Rozumienie znaczenia promocji dla przedsiębiorstwa i umiejętność rozróżnienia jej form.
 7. Umiejętność rozpoznania charakterystycznych cech reklamy oraz jej rodzajów, z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów klasyfikacji.
 8. Znajomość podstawowych założeń zasad ofensywnej reklamy.
 9. Umiejętność zrozumienia specyfiki akwizycji oraz jej podstawowych zasad.
 10. Rozumienie istoty i specyfiki Public Relations oraz wykorzystywanych w działaniu środków.
 11. Znajomość form promocji uzupełniającej oraz celów, cech i rodzajów sponsoringu.
 12. Znajomość założeń programu działań przedsiębiorstwa w zakresie promocji oraz umiejętność opracowania skutecznego planu takich działań.
 13. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie
 14. Znajomość zagadnień z marketingu i reklamy
 15. Widza na temat sprzedaży internetowej
 16. Umiejętność pozyskiwania nowych klientów
 17. Umiejętność pracy w zespole
 18. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy
 19. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej

Certyfikat ICVC/ZP 20022.10 Zarządzanie Projektami – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach zajmujących się projektami.

Certyfikat ICVC/ZP 20022.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Zarządzanie Projektami, m.in, takie jak:

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku Zarządzanie Projektami
 2. Podstawowa wiedza z zakresu zasad BHP
 3. Umiejętność planowania oraz efektywnego zarządzania projektami
 4. Znajomość specyfiki projektów
 5. Umiejętność rekrutacji zespołu oraz przydziału ról
 6. Wiedza z zakresu pojęć dot. budżetu projektowego
 7. Wiedza z prawa dot. projektów
 8. Szeroko pojęta wiedza z zakresu promocji projektu
 9. . Umiejętność prowadzenia dokumentacji projektowej, księgowania projektu oraz końcowego rozliczenia
 10. Wiedza dotycząca archiwizacji dokumentów projektowych
 11. Wiedza na temat monitorowania oraz ewaluacji projektów
 12. Wiedza dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych
 13. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 14. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/SP 20006.18 Specjalista ds. Zarządzania Projektami – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób zajmujących się samodzielnym przygotowywaniem i realizacją projektów informatycznych, telekomunikacyjnych, finansowych czy usługowych w organizacjach.

 

Certyfikat ICVC/SP 20006.18 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Zarządzania Projektami, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy projektowej.
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku specjalisty ds. zarządzania projektami.
 3. Wiedza na temat cyklu życia projektu.
 4. Umiejętność planowania projektu:
 5. znajomość elementów planowania projektu: planu, harmonogramu, budżetu
 6. umiejętność zarządzania ryzykiem w projekcie
 7. umiejętność komunikacji w projekcie
 8. wiedza na temat aspektów jakościowych planowania
 9. umiejętność zarządzania zmianami
 10. wiedza na temat zamknięcia projektu i rozliczenia.
 11. Umiejętność zarządzania kompetencjami, tworzenia i zarządzania zespołem.

Certyfikat ICVC/OK 20001.19 Specjalista ds. obsługi klienta  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

 

Certyfikat ICVC/OK 20001.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalisty ds. obsługi klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/SKB 20021.13  Specjalista ds. Obsługi Klienta z Elementami Biura– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SKB 20021.13  jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Obsługi Klienta z Elementami Biura, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Specjalista ds. Obsługi Klienta z Elementami Biura
 2. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 3. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 4. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 5. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 6. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 7. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 8. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 9. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 10. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 11. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 12. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 13. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 14. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 15. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 16. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 17. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 18. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 19. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/SKRK 20021.58 Specjalista ds. Komunikacji i Relacji z Klientem- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

 

Certyfikat ICVC/SKRK 20021.58 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Komunikacji i Relacji z Klientem m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 2. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej – umiejętność aktywnego słuchania i zadawania pytań
 3. Znajomość zasad skutecznej komunikacji pozawerbalnej – wiedza na temat roli mowy ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 4. Wiedza dotycząca barier komunikacyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania
 5. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w bezpośredniej pracy z klientem
 6. Umiejętność profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych (znajomość zasad odbierania, zawieszania i przełączania rozmów telefonicznych)
 7. Znajomość zasad skutecznej komunikacji mailowej – netykieta
 8. Znajomość typologii klienta oraz umiejętne wykorzystanie stylu komunikacji do poszczególnych typów klientów
 9. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajanie potrzeb klientów jako sposób na budowanie pozytywnych, długofalowych relacji
 10. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 11. Radzenie sobie ze stresem i umiejętność zarządzania własnymi emocjami
 12. Zdolność asertywnego budowania relacji biznesowych
 13. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań
 14. Otwartość na potrzeby i oczekiwania klienta
 15. Stosowanie języka korzyści jako narzędzia pracy z klientem
 16. Wiedza na temat zarządzania sobą w czasie

Certyfikat ICVC/SAJ 20021.27- Specjalista ds. Audytu i Jakości potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób przeprowadzających audyty w firmach.

 

Certyfikat ICVC/SAJ 20021.27 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Audytu i Jakości m.in, takie jak:

 

 1. Znajomość międzynarodowych standardów audytu i kontroli
 2. Znajomość koncepcji zarządzania jakością
 3. Wiedza o narzędziach i technikach zarządzania jakością
 4. Znajomość zasad etyki zawodowej audytora
 5. Umiejętność realizacji procedur audytu
 6. Ocena zgromadzonych dowodów audytu
 7. Monitoring wyników audytu i sporządzanie sprawozdań
 8. Umiejętność organizacji pracy
 9. Znajomość rozwoju audytu wewnętrznego, miejsca i roli audytu w organizacji
 10. Zarządzanie projektami jakościowymi
 11. Umiejętność zarządzania ryzykiem oraz systemami kontroli wewnętrznej
 12. Wiedza o teorii audytu (zakres i rodzaje audytu, aspekty prawne dotyczące audytu wewnętrznego)
 13. Znajomość Integracji Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Certyfikat ICVC/SAD 20021.02- Specjalista ds. Archiwizacji Dokumentów- potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, na stanowiskach archiwizacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/SAD 20021.02 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Specjalista ds. Archiwizacji Dokumentówm.in, takie jak:

 

 1. Znajomość prawa archiwizacyjnego
 2. Umiejętność zarządzania dokumentacją archiwalną
 3. Wiedza na temat rodzajów dokumentacji
 4. Wiedza z zakresu dystrybucji dokumentacji
 5. Znajomość norm działania archiwum
 6. Wiedza na temat przetwarzania dokumentacji
 7. Znajomość systemu EZD
 8. Wiedza z zakresu brakowania dokumentacji
 9. Wiedza na temat nowoczesnego zarządzania dokumentacją
 10. Znajomość norm dot. żywotności dokumentów w archiwum
 11. Wiedza z zakresu udostępniania dokumentacji
 12. Szeroko pojęta wiedza na temat ochrony danych osobowych
 13. Umiejętność analizy aktów prawnych RP,UE oraz innych- podstawy prawne
 14. Wiedza na temat organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii
 15. Umiejętność pracy w zespole
 16. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 17. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań

Certyfikat ICVC/RR 20001.23 Recepcjonista/Rejestrator – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/RR 20001.23 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Recepcjonista/Rejestrator, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji
 2. Znajomość zasad sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 3. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 4. Wiedza dotycząca sporządzania sprawozdań, protokołów, notatek służbowych
 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
 6. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 7. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 8. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Komunikatywność i otwartość w kontakcie z drugim człowiekiem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 12. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 13. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 14. Umiejętność pracy pod presją czasu
 15. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań

Certyfikat ICVC/RPB 20020.54 Recepcjonista z el. Pracy Biurowej – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w firmach prywatnych, Instytucjach Państwowych, Organizacjach Pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

 

Certyfikat ICVC/RPB 20020.54 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Recepcjonista z el. Pracy Biurowej, m.in, takie jak:

 

 1. Wiedza dotycząca gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji
 2. Znajomość zasad sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
 3. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 4. Wiedza dotycząca sporządzania sprawozdań, protokołów, notatek służbowych
 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
 6. Wiedza dotycząca zasad redagowania i prowadzenia korespondencji biznesowej
 7. Znajomość zasad prowadzenia korespondencji mailowej – netykieta
 8. Znajomość zasad prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej – rozmowy przychodzące i wychodzące
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Komunikatywność i otwartość w kontakcie z drugim człowiekiem
 11. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 12. Bardzo dobra organizacja pracy własnej – systematyczność i elastyczność
 13. Umiejętność zarządzania czasem własnym – priorytetyzacja zadań
 14. Umiejętność pracy pod presją czasu
 15. Umiejętności analizy przyczyn konfliktu i poszukiwanie rozwiązań

Certyfikat ICVC/SK 20009.06- Sekretarka  – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w  urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

Certyfikat ICVC/SK 20009.06 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Sekretarka, m.in, takie jak:

 1. Wiedza na temat specyfiki pracy biurowej
 2. Znajomość zasad BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku sekretarka – oświetlenie, hałas
 3. Wiedza na temat systemów kancelaryjnych i rzeczowego wykazu akt
 4. Znajomość zasad obsługi sekretariatu – telefony, dokumenty
 5. Posiadanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych u sekretarki
 6. Umiejętność przygotowania pism, znajomość rodzajów pism – protokół, sprawozdanie, pismo przewodnie, upoważnienie i inne
 7. Znajomość zasad autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy
 8. Wiedza na temat ochrony danych, archiwizowania i przechowywania danych
 9. Wiedza na temat organizacji i prowadzenia zebrań wewnętrznych  i spotkań zewnętrznych
 10. Znajomość zasad savoir vivre w biurze – dress code, powitanie gości, etyka w pracy
 11. Znajomość zasad orientacji na klienta – odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 12. Znajomość zasad skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej -umiejętność aktywnego słuchania i otwartość na potrzeby klienta
 13. Umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
 14. Umiejętność pracy na komputerze – edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny
 15. Znajomość zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych zgodnie z zasadami savoir vivre– przyjmowanie połączenia, łączenie, zawieszanie

Certyfikat ICVC/PTE 20002.19 Pracownik Telefonicznej i Elektronicznej Obsługi Klienta – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w działach obsługi klienta i działach Call Center.

 

Certyfikat ICVC/PTE 20002.19 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownika Telefonicznej i Elektronicznej Obsługi Klienta, m.in, takie jak:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku pracownika telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, rodzaje zadań i znajomość pojęcia telemarketingu
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem
 3. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 4. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem
 5. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej
 6. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej
 7. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej
 8. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta
 9. Wiedza dotycząca ochrony danych osobowych i praw konsumenta
 10. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej – elastyczność, otwartość, zaangażowanie
 16. Zdolność operowania ceną, umiejętności sprzedażowe oparte o potrzebę korzyści
 17. Znajomość technik negocjacyjnych

Certyfikat ICVC/POK 20001.10 Pracownik z Obsługą Komputera– potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób pracujących w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach sekretarki/sekretarza, administracyjnych i operacyjnych.

 

Certyfikat ICVC/POK 20001.10 jest wydawany osobom, które zdały Egzamin ICVC weryfikujący ich kwalifikacje do wykonywania zawodu Pracownik z Obsługą Komputera, m.in, takie jak:

 

 1. Organizacja pracy na stanowisku Pracownik z Obsługą Komputera
 2. Wiedza z zakresu BHP na stanowisku pracy pracownika biurowego, w tym: obowiązków Pracodawcy i Pracownika, wymagań dotyczących pomieszczeń do pracy i czynników uciążliwych
 3. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 4. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 5. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji
 6. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej
 7. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism
 8. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego
 9. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 10. Obsługa programów z pakietu Ms Office, w tym edytora tekstu Ms Word i arkusza kalkulacyjnego Ms Exel
 11. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 12. Umiejętność przeprowadzenia procesu archiwizacji dokumentów
 13. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 14. Umiejętność pracy w zespole
 15. Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacji stanowiska pracy

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Poprawność Certyfikatu można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę certyfikatu znajdująca się w zakładce „O ICVC”.