ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ SPRAW KADROWYCH

OPIS KWALIFIKACJI - KORZYŚCI Z POSIADANIA KWALIFIKACJI

Osoba posiadająca kwalifikację “Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” jest gotowa do kształtowania sposobu obsługi spraw kadrowych pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategią zarządzania personelem. Rozwiązuje złożone problemy dotyczące prowadzenia spraw kadrowych w ramach zatrudniania pracowników i osób niebędących pracownikami. Przygotowuje niezbędną dokumentację, uwzględniając przepisy z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe. Współrealizuje politykę personalną zakładu pracy w obszarze prowadzenia dokumentacji i ewidencji kadrowych. Współuczestniczy w przygotowywaniu wewnątrzzakładowych regulacji (np. regulaminu pracy, regulaminu funduszu socjalnego, polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, zasad informowania pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu, instrukcji dotyczących usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz planowania, monitorowania i rozliczania czasu pracy) oraz dba o ich stosowanie i przestrzeganie. Koordynuje obsługę świadczeń pozapłacowych. Wdraża zalecenia dotyczące polityki ochrony danych osobowych w zakładzie pracy. Działania operacyjne i nadzorcze ukierunkowuje na optymalizację prowadzenia dokumentacji dotyczącej zatrudniania. Osoba posiadająca kwalifikację wdraża usprawnienia organizacyjne i nadzoruje prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy. Dba o przestrzeganie prawa pracy, w szczególności w zakresie czasu pracy, uprawnień pracowniczych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspiera pracowników w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy. Jest przygotowana do planowania i nadzorowania realizacji obsługi spraw kadrowych oraz współpracy z osobami zaangażowanymi w zarządzanie procesami płacowymi, jak również osobami realizującymi inne zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

INFORMACJA O KWALIFIKACJI

WALIDACJA

WARUNKIEM UDZIAŁU KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH W PROCESIE WALIDACJI JEST:

1. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na egzamin dla kandydatów indywidualnych na adres certyfikacja@icvc.eu, w którym wskazanym jest termin egzaminu ogłoszony na stronie ICVC w Harmonogramie egzaminów
2. Dokonanie płatności przelewem na rachunek ICVC: ICVC CERTYFIKACJA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Dźwigowa 3/3, 02-437 Warszawa, numer konta:  18116022020000000370557164  Tytułem: Walidacja _ZARZADZANIE OBSŁUGĄ PROCESÓW KSIĘGOWYCH 

Przyjęcie zgłoszenia i rezerwacja daty i miejsca potwierdzone są informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Kandydata podanym w formularzu zgłoszeniowym.
Potwierdzenie następuje w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wymaganych dokumentów.

WARUNKIEM UDZIAŁU KANDYDATÓW ZGŁASZNYCH PRZEZ PODMIOT REPREZENTUJĄCY GRUPĘ KANDYDATÓW W PROCESIE WALIDACJI JEST:

1. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na egzamin dla podmiotów zgłaszających grupę  Kandydatów na adres certyfikacja@icvc.eu, w którym wskazanym jest termin egzaminu preferowany przez zgłaszającego. Grupa powinna liczyć min. 5 osób.
2. Zawarcie umowy z ICVC

ICVC  potwierdza przyjęcie zgłoszenia i możliwość przeprowadzenia egzaminu przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Uczestnika. Potwierdzenie następuje w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wymaganych dokumentów.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie minimum średniego wykształcenia.
Dokumentem potwierdzającym poziom posiadanego wykształcenia (przedstawianym w dniu egzaminu) jest w szczególności:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • świadectwo dojrzałości,
  • dyplom ukończenia studiów,
  • zaświadczenie uczelni potwierdzające ukończenie studiów

Wymagana forma dokumentu – dokument w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

MIEJSCE I TERMIN WALIDACJI DLA KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH

Miejsce i termin walidacji dla Kandydatów Indywidualnych dostępny jest w Harmonogramie egzaminów.
Zgłoszenie musi wpłynąć nie później niż na 14 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą walidacji. Za przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia oraz rezerwację daty i miejsca odpowiada pracownik administracyjny ICVC.
Decyzja o zakwalifikowaniu Kandydatów do udziału w procesie walidacji podejmowana jest przez Komisję Walidującą w formie uchwały, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem walidacji.

MIEJSCE I TERMIN WALIDACJI DLA PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH GRUPĘ KANDYDATÓW

Preferowaną datę oraz miejsce walidacji proszę  wpisać  w formularzu zgłoszeniowym i  przesłać na adres certyfikacja@icvc.eu. Istnieje mozliwość przeprowadzenia walidacji w całej Polsce. Zgłoszenie musi wpłynąć nie później niż na 14 dni przed preferowaną przez zgłaszającego datą walidacji. Za przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia oraz rezerwację daty i miejsca odpowiada pracownik administracyjny ICVC.
Decyzja o zakwalifikowaniu Kandydatów do udziału w procesie walidacji podejmowana jest przez Komisję Walidującą w formie uchwały, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem walidacji.
W przypadku pytań o walidację zapraszamy do kontaktu  z doradcą walidacyjnym pod adresem mailowym: doradcawalidacyjny@icvc.eu

CENNIK

Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test wiedzy i studium przypadku. Egzamin obejmuje łącznie 50 pytań (44 testowe i 6 otwartych).
Koszt przeprowadzenia walidacji dla uczestnika wynosi 1000 PLN 

Możliwe dodatkowe koszty: 

  • Spotkanie z doradcą walidacyjnym (Czas spotkania 60 minut)  – 160 PLN
  • Wysyłka certyfikatu w kraju – 20 PLN 
  • Egzamin poprawkowy – Uczestnik ponosi opłatę za walidację efektów uczenia się zestawu, w ramach którego nie uzyskał 60% punktów (koszt 900 PLN). Do walidacji poprawkowej może podejść w najbliższym terminie kolejnej grupy uczestników. Nie organizuje się indywidualnych walidacji poprawkowych

Każdy certyfikat jest ważny 3 lata od daty jego wystawienia z możliwością jego przedłużenia.

Z początkiem listopada 2023 rozpoczęliśmy nadawanie unikatowego numeru dla każdego Certyfikatu ICVC.

Poprawność Certyfikatu można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę certyfikatu znajdująca się w zakładce „O ICVC”.